Otwarty dostęp do publikacji

Serwisy rejestrujące otwarte czasopisma, książki i repozytoria

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Katalog czasopism naukowych dostępnych w modelu otwartym i realizujących dobre praktyki wydawnicze. Główny cel katalogu to zwiększenie widoczności i dostępności otwartych czasopism. Do katalogu mogą dołączyć czasopisma spełniające określone kryteria, m.in.  udostępniające zawartość natychmiast po publikacji i w zgodzie z zapisami Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access. 

 

Directory of Open Books (DOAB)

Serwis rejestrujący dane o monografiach publikowanych w otwartym dostępie, którego celem jest promowanie i zwiększanie widoczności książek akademickich. Zasoby serwisu to dostarczane przez wydawców metadane, które można przeszukiwać i przeglądać. Serwis prowadzi DOAB Foundation, holenderska organizacja non profit powołana przez  OAPEN Foundation i OpenEdition.

 

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) 

Serwis gromadzący informacje na temat otwartych repozytoriów. Zasoby można przeszukiwać lub przeglądać według kryteriów geograficznych.

 

Serwisy rejestrujące polityki wydawców, grantodawców i instytucji w zakresie otwartego dostępu

 

SHERPA/RoMEO

Serwis rejestrujący polityki wydawców w zakresie praw autorskich i samodzielnej archiwizacji artykułu w repozytoriach. Polityki opisane są w czterech grupach oznaczonych kolorami: zielony - możliwość samodzielnej archiwizacji preprintów i postprintów; niebieski - możliwość samodzielnej archwizacji postprintów; żółty - możliwość samodzielnej archiwizacji preprintów; biały - samodzielna archiwizacja nie jest oficjalnie uregulowana. Zasoby przeszukiwać można poprzez tytuł czasopisma, ISSN bądź nazwę wydawcy. 

 

SHERPA/Juliet

Serwis rejestrujący polityki instytucji finansujących badania w zakresie publikacji w otwartym dostępie, samodzielnej archiwizacji w repozytoriach oraz udostępniania danych badawczych. Zasoby można przeszukiwać lub przeglądać według krajów i typów (np. grantodawcy z cOAlition S). 

 

SHERPA/FACT

Narzędzie, które pozwala porównywać polityki otwartego dostępu przyjęte przez instytucje finansujące badania z politykami czasopism w zakresie otwartego dostępu. Serwis wykorzystuje dane z SHERPA/RoMEO i SHERPA/Juliet.

 

Transpose

Serwis rejestrujący polityki wydawców w zakresie recenzji oraz preprintów, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród autorów, redaktorów i innych grup interesariuszy, rozwijanie nowych praktyk, a także tworzenie zasobów pomagających czasopismom w ustalaniu, udostępnianiu i wyjaśnianiu ich polityk. W serwisie Transpose znaleźć można słowniczek terminów związanych z recenzjami naukowymi oraz preprintami. Serwis prowadzi weryfikację danych poprzez kontakt z redakcją lub wydawcą. Serwis powstał w ramach grantu przyznanego ASAPbio przez Helmsley Charitable Trust.

 

Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP) 

Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROARMAP) to rejestr polityk otwartego dostępu obowiązujących w uczelniach oraz instytucjach prowadzących i finansujących badania naukowe.

Additional information