Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha.

8 lutego 2013 r. Stowarzyszenie EBIB wydało poradnik Dr. Emanuela Kulczyckiego "Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha". Jak pisze na swoim blogu autor "Porad­nik dla począt­ku­ją­cych to książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników."

W poradniku zawarte są między innymi informacje jak deponować materiały w Repozytorium CeON.

Zapraszamy do lektury.

Poradnik w różnych formatach można pobrać ze strony bloga Emanuela Kulczyckiego lub ze strony Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR).

Źródło: WarsztatBadacza - blog Emanuela Kulczyckiego

Komentarze   

+1 #2 Redaktor serwisu 2015-08-24 03:51
Dziękujemy! Nie poprzestajemy :)
Czy jest Pani zainteresowana newsletterem Platformy Otwartej Nauki?
Pozdrawiamy

Redakcja serwisu Otwarta Nauka
Cytuj
+2 #1 Amelia23314 2015-08-21 09:26
Mam nadzieję, że na ttym wpisie nie poprzestaniecie,
jest świetny, dzięki! Czy jest możliwość dodania się do mailingu?
Cytuj

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information