Raport „Towards Open Research Data in Poland”

Wśród publikacji Platformy Otwartej Nauki (działającej w ICM na Uniwersytecie Warszawskim) pojawił się raport Jakuba Szprota, Krzysztofa Siewicza i Wojciecha Fenricha pod tytułem „Towards Open Research Data in Poland”. Celem raportu jest zainicjowanie w Polsce debaty nad otwartym udostępnianiem danych badawczych.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej części przeprowadzona została analiza sytuacji prawnej danych badawczych w Polsce, zarówno pod kątem międzynarodowym – europejskiego i światowego kontekstu – jak i pod kątem polskich przepisów. W drugim rozdziale zostały przedstawione i omówione wyniki badań przeprowadzonych wśród reprezentantów polskiej społeczności akademickiej, dotyczących ich stosunku do otwartych danych badawczych i własnych doświadczeń z otwartymi danymi.

 Cover

Otwarta nauka na spotkaniu użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

5 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami Baz Wiedzy, opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji nad parametryzacją jednostek naukowych, a także systemom informacji o nauce oraz kwestiom otwartej nauki w Polsce. Dwa wystąpienia dotyczyły otwartych danych badawczych. W pierwszym z nich Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet Warszawski) omawiała kwestie związane z otwartym udostępnianiem małych danych badawczych – wytwarzanych przez pojedyncze zespoły lub indywidualnych naukowców. Zaprezentowała korzyści z udostępniania danych i światowe trendy, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Komisji Europejskiej wobec danych badawczych.

 

9. zjazd plenarny Research Data Alliance – Barcelona 2017

W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy zainteresowań (working groups, interest groups), w ramach których członkowie organizacji pracują wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów związanych z udostępnianiem danych badawczych. W czasie zjazdów plenarnych członkowie grup spotykają się i mają okazję toczyć dyskusje na żywo. W Barcelonie odbyło się kilkadziesiąt spotkań różnych grup RDA.

 

logo

 

Czy rynek czasopism naukowych może być konkurencyjny i zrównoważony?

Ukazał się opracowany w ramach projektu OpenAIRE 2020 raport “Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the Open Access Market and Policy Environment”, poświęcony perspektywom rozwoju rynku czasopism naukowych w otwartym dostępie. Temat jest ważny i aktualny, także w kontekście celu, jaki Rada UE w maju 2016 r. wyznaczyła przed Wspólnotą: natychmiastowy otwarty dostęp do publikacji naukowych w Europie do 2020 r.

 

 

Od informacji do wiedzy

PubMed Central jest ikonicznym otwartym repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych. Mniej znane są pokrewne repozytoria, takie jak Europe PubMed Central. Jakie są korzyści dla naukowców z istnienia tego serwisu? O tym mówi Maria Levchenko, odpowiedzialna za komunikację EPMC. W rozmowie z Martą Hoffman-Sommer podkreśla stosowanie narzędzi analitycznych wbudowanych w serwis. EPMC nie jest tylko repozytorium tekstów. Poprzez zastosowanie metod text and data miningu użytkownicy otrzymują możliwość posługiwania się zgromadzonymi publikacjami w nowy sposób. Literatura naukowa staje się pomostem, dzięki któremu użytkownik może przejść od informacji do wiedzy.

Levchenko porusza również zagadnienie opracowywania deponowanych danych. Jaka jest rola repozytoriów, które nie strukturyzują przechowywanych danych? A co za tym idzie: czy należy przeciwdziałać rozproszeniu i fragmentaryzacji danych? Zdaniem Levchenko potrzebne jest podejście elastyczne, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
Maria Levchenko

Additional information