Obchody Dnia Domeny Publicznej (2010)

Dnia 30 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w Bibliotece Narodowej zaczną się obchody Dnia Domeny Publicznej.

"Zasoby domeny publicznej gwarantują nieograniczony dostęp do utworów, które stają się "własnością publiczną" i można je wykorzystać w dowolnym celu."

Coroczne obchody DDP przypominają o złożoności problematyki Domeny Publicznej obejmującej między innymi szereg złożonych i wzajemnie powiązanych regulacji prawnych.

Tegoroczne obchody DDP mają na celu podsumowanie najważniejszych inicjatyw działających w oparciu o Domenę Publiczną w Polsce.

Wstępny program i więcej szczegółów tutaj.

Za domenapubliczna.org

Konferencja "Open Access: Research-Education-Public Data"

W dniach 16-17 grudnia 2010, w Atenach, odbędzie się międzynarodowa konferencja "Open Access: Research-Education-Public Data" zorganizowana przez National Documentation Centre (EKT) przy współpracy ze SPARC oraz LIBER.

W czasie konferencji zostaną przedstawione spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące otwartego dostępu w obszarach nauki, edukacji i informacji publicznej.

Celem konferencji jest zaprezentowanie roli otwartego dostępu w środowiskach promujących komunikację i innowacyjność w procesach nauki i edukacji, konkurencyjność,  transparentność oraz kulturę współpracy w środowiskach naukowych.

Za www.openaccess.gr

Inauguracja OpenAIRE

Dnia 2 grudnia 2010 na Uniwersytecie w Gandawie została zainaugurowana przez Komisję Europejską infrastruktura otwartego dostępu do badań europejskich OpenAIRE (ang. Open Access Infrastructure for Research in Europe).

Darmowa strona  OpenAIREma za zadanie zapewnić wgląd w sieć otwartych repozytoriów wiedzy - udostępnionych rezultatów badań naukowych przeprowadzonych dzięki dofinansowaniu udzielonego w ramach siódmego programu ramowego (7PR) oraz za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Otwarcie strony  OpenAIRE i umożliwienie darmowego dostępu do opracowań w wielu dziedzinach nauki zostało uznane za "kolejny namacalny postęp w kierunku upowszechniania wyników badań naukowych osiągniętych dzięki funduszom unijnym".

Odtąd naukowcy prowadzący badania w dziedzinach ochrony zdrowia, energetyki, ochrony środowiska, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk społecznych i humanistyki oraz badań społecznych, korzystający z funduszy UE w ramach 7PR będą zobowiązani do umieszczenia pełnych treści swoich publikacji badawczych w swobodnie i powszechnie dostępnej wirtualnej bibliotece. Materiały te będą dostępne bez ograniczeń czasowych i geograficznych.

ICM jest partnerem projektu OpenAIRE oraz krajowym punktem kontaktowym (National Open Access Desk) dla niniejszego projektu. Zapraszamy do zapoznania się zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do kontaktu z ICM.

Na podstawie IP/10/1644

Nauka 2.0 - praktyczne aspekty rewolucji internetowej w nauce

W najbliższy poniedziałek, dzień rozpoczynający Open Access Week,  Paweł Szczęsny wygłosi pierwszy z cyklu wykładów "Nauka 2.0 - praktyczne aspekty rewolucji internetowej w nauce."

Paweł Szczęsny pracownik Instytu Biochemii i Biofizyki PAN (który jako pierwszy jednostka badawcza w Polsce przyjęła otwarty mandat publikacj) temat otwartości i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi w wymianie informacji naukowej podejmował na tegorocznym TEDxWarsaw. Zagadnieniom tym poświęcone są dwa jego blogi: nauka otwarta i circle of complexity.

Wykładów będzie można wysłuchać w kolejne poniedziałki o godzinie 10.00 w sali E Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, który mieści się na kampusie ochockim przy ul. Pawińskego 5a.

Oto dokładny program:

18/10/2010 KOMUNIKACJA, WSPÓŁPRACA, WIZERUNEK
Nowe formy komunikacji naukowej (blogi, mikroblogi, agregatory,wirtualne konferencje i sesje posterowe) oraz przykłady skutecznegoich użycia. Opiniotwórcza rola blogów i otwarte komentowaniepublikacji w ramach inicjatywy „Research blogging”. Wiki, Etherpadoraz aplikacje Google jako platformy współpracy nad manuskryptami.Inne formy współpracy i mechanizmy współpracy (nakierowane na pracęnad kodem źródłowym). Rola wizerunku badacza w internecie –StackOverflow oraz ResearcherID.

25/10/2010 OTWARTA NAUKA W PRAKTYCE
Spektrum otwartości – definicje. Omówienie otwartych rozwiązao wnauce. Inicjatywy społecznościowego adnotowania genów/białek/strukturkrystalograficznych i wyjaśnienie ich  słabej popularności. Naukowycrowdsourcing i nauka obywatelska. Praktyczne aspekty mechanizmów OpenAccess i Open Notebook Science. Aktualne dyskusje na temat własnościintelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem elementów pracy naukowejnie podlegających ochronie. Domena publiczna. Cytowanie danych. Metryki efektywności naukowej, a otwartość.

1/11/2010 WYSZUKIWANIE INFORMACJI I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Zalew informacji: fakt czy mit? Wyszukiwanie informacji w sieci:porównanie serwisów PubMed i Google Scholar. Analiza semantycznadanych literaturowych na przykładzie  alternatywnych do PubMedaserwisów: GoPubMed i NovoSeek. Narzędzia to text-miningu. Gromadzenieliteratury online (Connotea, CiteULike) i offline (Zotero, Mendeley) –darmowe alternatywy dla programu EndNote. Automatyczne rekomendacjeliteraturowe. Internetowe dzienniki laboratoryjne.

Panton Principles

Większość z zapytanych osób zajmujących się badaniami naukowymi zgadza się z postulatami otwartości, rozumie ich znaczenie dla rozwoju nauki. Niewiele z nich je realizuje. Część nie uświadamia sobie, że na ich realizację mają sami wpływ lub nie wie co w tym celu mogłaby zrobić.

Panton Principles w sposób systematyczny i przejrzysty pokazują w jaki sposób autor może wykorzystać  umożliwić innym swobodne korzystanie z wyników swojej pracy w postaci danych badawczych i udostępnić je w otwarty sposób. Otwartość została zdefiniowana szeroko: jako powszechny dostęp ograniczony jedynie dla osób, które nie znajdują się w zasięgu Internetu, dostęp który umożliwia kopiowanie, rozpowszechnianie, dowolne przetwarzanie, wykorzystywanie w części bądź w całości.

Co istotne, Panton Principles wyznaczają standard otwartości danych, który różni się od standardów dostępności innych treści naukowych - np. publikacji badawczych. Jego twórcy argumentują, że w przypadku danych najbardziej efektywna jest maksymalna otwartość, opowiadają się więc za niewykorzystywaniem nawet wolnych licencji do celów udostępniania danych.

PANTON PRINCIPLES

- autor powinien w sposób jasny określić swoje oczekiwania odnośnie warunków publikacji
- prawa autorskie należy przekazywać w sposób powszechnie uznany i odpowiedni do rodzaju materiałów których dotyczą
- nie należy stosować zastrzeżeń dotyczących użycia niekomercyjnego ani innych klauzul ograniczających
- zaleca się przenoszenie utowrów do domeny publicznej lub stosowanie licencji CC uznanie autorstwa

Za sformułowanie tych czetrech wskazówek, ich autorzy: John Wilbanks (Sience Commons), Rufus Pollock (Open Knowledge Fundation), Cameron Nylon (Rutherford Appleton Laboratory in Didcot), Peter Murray Rust (Cambridge) otrzymali tytuł SPARC Innovators.

Additional information