Raport MIT: narzędzia i platformy wydawnicze o otwartym kodzie

Pojawienie się w ciągu ostatniej dekady wielu nowych, otwartych platform zarządzania procesem wydawniczym i przechowywania publikacji naukowych zmieniło znacząco sytuację na rynku oprogramowania. Ekosystem powstały wokół tych projektów staje się coraz bardziej złożony, a wielość dostępnych narzędzi i ich wersji utrudnia wybranie systemów dopasowanych do potrzeb określonych instytucji.

MIT Press pozyskało grant na krytyczną analizę całego środowiska OSS dla wydawców materiałów naukowych, aby ustalić, które z nowych, otwartych rozwiązań mogą stanowić konkurencję dla czołowych komercyjnych produktów, a które można traktować jako aplikacje pomocnicze, oraz wskazać potencjalnym użytkownikom, w jaki sposób systemy te mogą lub powinny ze sobą współpracować. W ramach badania zidentyfikowano główne kategorie realizowanych projektów oraz określono ich charakterystykę, potencjał i ograniczenia. Opracowano także rekomendacje dotyczące modeli ich trwałego rozwoju. Raport Mind the Gap: A Landscape Analysis of Open Source Publishing Tools and Platforms opracowany pod przewodnictwem Johna Maxwella z Canadian Institute for Studies in Publishing (Simon Fraser University) podsumowuje wyniki tej analizy.

Skanowanie środowiskowe (environmental scan) mające pozwolić na identyfikację i późniejszą ocenę związanych z otwartym publikowaniem projektów przeprowadzono między czerwcem a lipcem 2018 r. Zebrano dane nt. ich przeznaczenia (książki / czasopisma), modelu (scentralizowane / rozproszone), wieku (projekty stare / nowe), zakresu funkcjonalnego, specyfiki funkcjonowania (język, licencje, finansowanie), tradycyjnych i nowych funkcji oraz trendów technologicznych (podejście do XML, strategie konwersji i przyjmowania dokumentów, modelowanie przepływu pracy, innowacje). Badaczy interesowały również kwestie stabilności, skali, współpracy ze środowiskiem naukowym, interoperacyjności, możliwości integracji z innymi systemami oraz perspektyw rozwoju.

Współpraca OpenAIRE i Springer Nature

OpenAIRE, organizacja rozwijająca europejską infrastrukturę otwartej nauki, podjęła współpracę ze Springer Nature, jednym z największych wydawców czasopism naukowych. Zgodnie z umową, która weszła w życie z chwilą podpisania, wydawca zapewni OpenAIRE dostęp do pełnych tekstów artykułów naukowych i rozdziałów monografii, bez względu na to, czy publikacje dostępne są w sposób otwarty i jaki jest ich status prawnoautorski.

 Z pomocą algorytmów do eksploracji tekstów i danych OpenAIRE będzie wydobywać z publikacji, danych badawczych i innych rezultatów badań naukowych linki, które następnie umożliwią powiązanie ze sobą różnych obiektów badawczych. Rezultaty tych prac mogą być wykorzystane zarówno przez Springer Nature, jak i OpenAIRE do dostarczania wyszukiwań i statystyk, a wyniki będą swobodnie dostępne za pośrednictwem nature.com, link.springer.com oraz OpenAIRE Explore i Scholexplorer. Natalia Manola, pełniąca w OpenAIRE funkcję dyrektor zarządzającej, tłumaczy, że celem tej współpracy jest „wspieranie rozwoju nowych obszarów wiedzy, odpowiadanie na potrzeby społeczności naukowej oraz udostępnianie informacji w skali globalnej”.

Więcej informacji na temat współpracy znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Przejrzyste koszty publikacji w otwartym dostępie

Jednym z obszarów, które mają zostać uregulowane w ramach Planu S jest kwestia kosztów publikacji w otwartym dostępie. Koalicja S uznaje, że pełny i natychmiastowy otwarty dostęp osiągnąć można za pomocą różnych modeli biznesowych, jednak podstawą powinna być przejrzystość. Tam, gdzie stosuje się opłaty za publikacje w otwartym dostępie, „muszą być one współmierne do zapewnionych usług wydawniczych, a struktura takich opłat musi być przejrzysta, by dostarczać rynkowi oraz fundatorom informacji umożliwiających potencjalną standaryzację opłat oraz ograniczenie kosztów związanych z ich pokrywaniem” (por. punkt 5 Planu S).

Aby rzetelnie wdrożyć tę politykę, Koalicja S zleciła opracowanie niezależnego raportu na temat kosztów publikacji, nad którym pracowały Alicia Wise i Lorraine Estelle z Information Power. Autorki przeprowadziły szereg konsultacji oraz warsztaty, w których udział wzięli reprezentanci instytucji finansujących badania naukowe, bibliotek i konsorcjów oraz wydawców czasopism. Raport zawiera szereg rekomendacji dla wszystkich interesariuszy, najważniejsze obejmują m.in. zmiany w sposobie udzielania informacji na temat opłat za publikacje w otwarty dostępie. Aktualnie wiele wydawnictw zamieszcza takie informacje na swoich stronach internetowych, jednak często nie są one odpowiednio wyeksponowane ani podawane w sposób spójny. Większy stopień przejrzystości może zostać osiągnięty, kiedy wydawcy ujednolicą praktyki w tym zakresie i w sposób skoordynowany wdrażać będą zaproponowane rozwiązania.

Najważniejszym narzędziem, które służyć ma osiągnięciu tego celu jest zaprezentowany w raporcie schemat danych dotyczących kosztów publikacji. W jego skład wchodzą 3 sekcje:

  • pierwsza obejmuje podstawowe informacje, m.in. o wydawcy, tytule, numerze DOI lub ISSN czasopisma oraz opłatach za publikowanie,
  • druga zawiera metadane kontekstowe, takie jak roczna liczba opublikowanych artykułów, częstotliwość ukazywania się czasopisma, współczynnik akceptacji, informacje o średnim czasie od złożenia artykułu do akceptacji oraz publikacji,
  • trzecia szczegółowe informacje na temat struktury kosztów.

Konsultacje dotyczące OpenAIRE Research Graph

Już od dekady OpenAIRE tworzy i rozwija infrastrukturę otwartej nauki. Rezultatem tych prac są różne serwisy, które ułatwiają wyszukiwanie wyników badań i zwiększają ich widoczność, umożliwiają rozwijanie społeczności badawczych i gromadzenie rezultatów ich badań oraz dostarczają instytucjom finansującym badania narzędzi do monitorowania zgodności publikacji z politykami otwartości. 

Najnowszym osiągnięciem OpenAIRE jest OpenAIRE Research Graph, czyli stale aktualizowany zbiór metadanych i linków łączących instytucje naukowe z publikacjami, zestawami danych badawczych, oprogramowaniem oraz innymi informacjami, m.in. o organizacjach finansujących badania naukowe, projektach czy sieciach badawczych.

Aktualnie OpenAIRE Research Graph agreguje około 450 milionów rekordów metadanych, dostępnych w sposób otwarty, na licencjach CC-BY oraz CC0. Informacje pochodzą z zaufanych źródeł, m.in. z repozytoriów, rejestrów czy grafów wiedzy oraz od wydawców czasopism naukowych i instytucji finansujących badania. Model danych opracowany został z myślą o następujących funkcjach: cytowania i łączenia ze sobą wyników badań, dostarczania fundatorom danych potrzebnych do monitorowania zgodności z politykami otwartości, wspierania społeczności badawczych w publikowaniu, łączeniu i wyszukiwaniu wyników badań, tworzenia raportów na temat wpływu badań oraz trendów badawczych, kontrolowania pochodzenia danych o poszczególnych elementach zbioru i relacjach pomiędzy nimi (por. The OpenAIRE Research Graph Data Model).

Fińska deklaracja na rzecz otwartej nauki

Społeczność naukowa w Finlandii sformułowała deklarację na rzecz otwartej nauki, której celem jest promocja otwartości jako podstawowej wartości nauki. Deklaracja kreśli wizję, w której otwarta nauka nierozłącznie związana jest z codzienną pracą naukowców, wspierając jednocześnie efektywność oraz jakość badań naukowych. W dokumencie wskazano 4 strategiczne obszary działań, które wymagają opracowania odpowiednich polityk:

  • kształtowanie kultury otwartej nauki w każdej sferze, także w procesie ewaluacji jakości badań naukowych,
  • zapewnienie otwartego dostępu do publikacji naukowych,
  • zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych i metod naukowych,
  • rozwijanie otwartej edukacji i otwartych zasobów edukacyjnych.

Dokument jest wynikiem wspólnej pracy członków fińskiej społeczności naukowej. Po publicznych konsultacjach jego treść została zatwierdzona przez krajową grupę ds. otwartej nauki. „Przyjmując deklarację na rzecz otwartej nauki i badań, członkowie fińskiej społeczności naukowej zobowiązują się do promowania wspólnych celów w ich organizacjach oraz do udziału w krajowych działaniach na rzecz otwartej nauki koordynowanych przez Federację Fińskich Towarzystw Naukowych (TSV)” - czytamy w deklaracji (s. 29). Działalność Federacji opiera się na silnej współpracy między wszystkimi członkami społeczności naukowej: badaczami i pracownikami administracyjnymi uczelni i instytutów naukowych, bibliotekami, instytucjami finansującymi badania naukowe, towarzystwami naukowymi, wydawnictwami, akademiami oraz rządem. 

Additional information