Światowa Organizacja Zdrowia przyłącza się do cOAlition S

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest pierwszą agencją ONZ, która przystąpiła do cOAlition S - inicjatywy na rzecz otwartego udostępniania publikacji naukowych, zawiązanej jesienią 2018 roku przez agencje finansujące badania naukowe. Zgodnie z realizowanym przez koalicję Planem S od stycznia 2021 r. wszystkie artykuły naukowe powstałe w ramach badań finansowanych przez koalicjantów mają być udostępniane w sposób otwarty natychmiast po publikacji i bez żadnych barier finansowych.

W komunikacie zamieszczonym na stronie cOAlition S dr Soumya Swaminathan pełniąca funkcję Głównego Naukowca WHO wyraziła przekonanie, że przystąpienie do koalicji przyspieszy postęp w kierunku powszechnego, bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych z zakresu medycyny. Ma to również pomóc WHO w realizacji strategicznego celu, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do opieki medycznej dla następnego miliarda osób w ciągu kolejnych 5 lat.

WHO od wielu lat wspiera otwarty dostęp do publikacji naukowych. W 2002 r. we współpracy z wydawcami uruchomiła program Hinari Access to Research for Health, dzięki któremu pracownicy służby zdrowia i naukowcy z 120 krajów mają aktualnie dostęp do 15 tys. czasopism medycznych. W 2014 r. organizacja wdrożyła politykę otwartego dostępu, zgodnie z którą artykuły naukowe i rozdziały z książek autorstwa pracowników WHO lub naukowców prowadzących badania finansowane przez agencję udostępniane są w Europe PubMed Central. Od 2016 r. polityka została rozszerzona, a wszystkie publikacje WHO dostępne są w otwartym instytucjonalnym repozytorium IRIS (Institutional Repository for Information Sharing).

Współpraca na rzecz zarządzania danymi badawczymi

Research Data Alliance (RDA) i Confederation of Open Access Repositories (COAR) zamierzają wspólnie wspierać zarządzanie danymi badawczymi. W komunikacie na temat porozumienia o współpracy organizacje deklarują, że będą koordynować strategiczne inicjatywy, wymieniać informacje na temat podejmowanych działań oraz wspólnie organizować wydarzenia na rzecz międzynarodowej społeczności skupionej wokół repozytoriów danych badawczych.

COAR to międzynarodowe stowarzyszenie, do którego należy 140 instytucji z ponad 40 krajów. Celem organizacji jest opracowywanie polityk i wdrażanie dobrych praktyk zapewniających trwałość, dostępność i interoperacyjność danych deponowanych w repozytoriach. RDA jest organizacją liczącą 8400 członków z 137 krajów, do jej najważniejszych celów należy opracowywanie rozwiązań umożliwiających otwarte udostępnianie i ponowne wykorzystanie danych badawczych.

W Polsce członkiem COAR i RDA jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzące Repozytorium CeON, w którym badacze zamieszczać mogą m.in. publikacje, materiały konferencyjne czy raporty oraz Repozytorium Otwartych Danych RepOD, przeznaczone do udostępniania zestawów danych badawczych.

Zaproszenie do zgłaszania warsztatów

Do 31 sierpnia 2019 r. zgłaszać można propozycje warsztatów w ramach wydarzenia „Praktyczne perspektywy publikowania naukowego”, które odbędzie się 21 października 2019 r. Wydarzenie organizuje Platforma Otwartej Nauki z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism.

Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów dla redaktorów i wydawców czasopism. Zgłaszane warsztaty mogą dotyczyć m.in. otwartego dostępu do czasopism, korzyści z indeksowania czasopism w bazach i rejestrach, polityk czasopism w zakresie praw autorskich, oceny czasopism naukowych, dobrych praktyk wydawniczych, narzędzi do zarządzania procesem wydawniczym czy trwałych identyfikatorów. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia.

 

Otwarty dostęp do książek naukowych: raport Knowledge Exchange

Inicjatywa Knowledge Exchange (KE) zrzesza sześć dużych europejskich organizacji odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury i usług umożliwiających wykorzystanie technologii cyfrowych w celach badawczych i na potrzeby szkolnictwa wyższego. Są to: CSC – Tieteen tietotekniikan (Finlandia), CNRS - Centre national de la recherche scientifique (Francja), Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Dania), DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemcy), Jisc (Wielka Brytania) i SURF (Holandia). Partnerów łączy przekonanie, że nauka powinna być otwarta. Zajmują się wspólnie doradztwem w zakresie krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących otwartego dostępu oraz promocją wspólnych rozwiązań, usprawniających międzynarodową komunikację naukową.

Upubliczniony 30 maja 2019 r. raport pn. „Towards a Roadmap for Open Access Monographs“ zawiera analizę najważniejszych czynników, od których zależy wzrost poparcia dla publikowania monografii naukowych w otwartym modelu. Zaproponowano w nim także harmonogramy działań na rzecz większej dostępności książek naukowych w obszarach istotnych dla realizacji tego celu.

cOAlition S buduje struktury organizacyjne

cOAlition S, zawiązana jesienią ubiegłego roku koalicja instytucji finansujących badania naukowe, ustaliła plan działania, który ma usprawnić wdrażanie Planu S. Priorytety na najbliższe miesiące zawarto w 9 punktach, obejmujących m.in. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za promocję i kontakty z interesariuszami (OA Champion), ustanowienie sekretariatu, opracowanie budżetu koalicji czy koordynację spotkań koalicjantów. Krótko po publikacji planu działania koalicja przedstawiła strukturę organizacyjną

Powołano już ambasadorów Planu S, czyli grupę niezależnych badaczy i ekspertów, którzy będą animować dyskusję na temat Planu S oraz pełnić rolę lokalnych pośredników w kontaktach między koalicjantami a różnymi grupami interesariuszy. Tymczasowym koordynatorem cOAlition S jest Robert Kiley z Wellcome Trust, natomiast funkcje menedżera programowego pełni aktualnie Neil Jacobs z Jisc.

Additional information