Nowe wytyczne dla wydawców czasopism naukowych

We wrześniu 2022 r. ukazały się zaktualizowane wytyczne dotyczące transparentności i dobrych praktyk wydawniczych, które przygotowały wspólnie 4 organizacje: Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) oraz World Association of Medical Editors (WAME).

 

Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2018 roku, a od tego czasu w systemie komunikacji naukowej zaszło wiele zmian, które należało uwzględnić – czytamy na stronie DOAJ.

Rekomendacje zawierają zbiór najlepszych praktyk w zakresie zarządzania procesem recenzyjnym i wydawniczym, a także listę kwestii etycznych, prawnych i finansowych, które powinny zostać uregulowane. Istotnym aspektem rekomendowanych rozwiązań jest transparentność i dostępność podstawowych informacji o czasopiśmie i wydawcy. Na stronie internetowej powinny znaleźć się m.in. informacje o częstotliwości wydawania czasopisma, politykach i modelach otwartego dostępu, w tym dostępu do powiązanych z artykułami danych badawczych, autorskich prawach majątkowych i licencjach, zasadach oznaczania autorstwa, a także procedurach reagowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia nierzetelności, nieuczciwości czy konfliktu interesów.

Open Climate Campaign

Z końcem sierpnia 2022 r. zainicjowana została globalna kampania Open Climate Campaign, której celem jest promowanie otwartego dostępu do rezultatów badań, aby przyspieszyć postęp w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego i zachowaniu bioróżnorodności na świecie.

„Jeśli mamy sprostać tym globalnym wyzwaniom, wiedza (badania, dane, zasoby edukacyjne, oprogramowanie) na ich temat musi być otwarta" – czytamy na stronie kampanii zainicjowanej przez Creative Commons, SPARC i EIFL.

W ramach zaplanowanej na wiele lat kampanii opracowana zostanie strategia na rzecz zniesienia prawnych barier w dostępie do wiedzy o klimacie, która pozwoli na skuteczniejsze wdrażanie odpowiednich polityk otwartości przez rządy, organizacje finansujące badania naukowe czy organizacje działające na rzecz środowiska naturalnego. Opracowane zostaną także analizy obecnej sytuacji, na podstawie których możliwe będzie zidentyfikowanie materiałów naukowych do udostępnienia. Wśród celów kampanii wymieniono ponadto zaangażowanie w inne globalne inicjatywy na rzecz klimatu, promowanie idei otwartej nauki w tym zakresie oraz zapewnienie inkluzywnych rezultatów kampanii, aby uwzględnić udział partnerów z regionów narażonych na wykluczenie.

W działania podejmowane w ramach Open Climate Campaign mogą włączyć się badacze, rządy krajów z całego świata, instytucje finansujące badania naukowe czy organizacje działające na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Na stronie kampanii znaleźć można krótkie przewodniki opracowane z myślą o każdej z tych grup

 

Biały Dom wydał zalecenia dotyczące otwartego dostępu

Biuro Polityki Nauki i Technologii Białego Domu (Office of Science and Technology Policy, OSTP) opublikowało wytyczne w zakresie udostępniania rezultatów badań finansowanych ze środków publicznych. Skierowane do agencji rządowych memorandum wskazuje następujące obszary działań: jak najszybsze zaktualizowanie polityk otwartości, aby zapewnić szybki i bezpłatny dostęp do publikacji i powiązanych z nimi danych badawczych, ustanowienie transparentnych procedur zapewniających integralność i rzetelność informacji o badaniach, współpracę z Biurem Polityki Nauki i Technologii w celu wypracowania sprawiedliwego sposoby dostarczania rezultatów badań.

„Ta polityka przyniesie najprawdopodobniej znaczące korzyści w szeregu kluczowych obszarów priorytetowych dla narodu amerykańskiego, od sprawiedliwości klimatycznej po przełomowe odkrycia dotyczące raka, od rewolucyjnych czystych technologii energetycznych po ochronę swobód obywatelskich w zautomatyzowanym świecie” – czytamy w komunikacie na stronie Białego Domu.

W praktyce aktualizacja polityk oznaczać będzie wykluczenie możliwości stosowania 12-miesięcznego embarga, na które pozwalały dotychczasowe wytyczne. Ich podstawą było memorandum z 2013 r. nakazujące federalnym departamentom i agencjom prowadzącym badania z rocznymi wydatkami wyższymi niż 100 mln dolarów opracowanie planów zwiększenia zakresu otwartego dostępu do publikacji i danych w formie cyfrowej. Zbierane przez lata informacje, analizy i komentarze dotyczące tej polityki sugerowały, że przepis pozwalający na roczne embargo znacząco ograniczył dostęp do wyników badań.

Apel o otwarte udostępnianie rezultatów badań nad małpią ospą

Na stronie Białego Domu opublikowano skierowany do wydawców naukowych apel o zapewnienie otwartego dostępu do rezultatów badań nad małpią ospą. Inicjatywa jest odpowiedzią na rozpowszechnianie się wirusa i ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

W wydanym przez Biuro Polityki Nauki i Technologii Białego Domu oświadczeniu podkreślono, że opanowanie kryzysu i zapobieganie w przyszłości podobnym sytuacjom wymaga interdyscyplinarnej współpracy badaczy z zakresu nauk biomedycznych, ekonomicznych, społecznych, weterynaryjnych czy przyrodniczych, a otwarte udostępnianie artykułów i danych badawczych jest kluczowym elementem skoordynowanej reakcji na kryzys. Wyniki badań powinny być udostępniane w sposób umożliwiający maszynowy odczyt pełnych tekstów wraz z metadanymi oraz pozwalający na dalsze udostępnianie i ponowne analizy. Badacze powinni mieć możliwość deponowania publikacji w otwartych repozytoriach i udostępniania danych powiązanych z recenzowanymi artykułami. „Biorąc pod uwagę nagły charakter sytuacji szczególnie ważne jest, aby naukowcy i całe społeczeństwo miało dostęp do rezultatów badań i danych tak szybko, jak to możliwe. Obejmuje to naukowców i urzędników zdrowia publicznego z krajów o niskich i średnich dochodach” – apelują sygnatariusze listu, wśród których znajdują się liderzy i doradcy w zakresie nauki i technologii z 21 krajów oraz z Komisji Europejskiej. 

Otwarta nauka w Polityce Naukowej Państwa

Rada Ministrów zaakceptowała Politykę Naukową Państwa, strategiczny dokument określający priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który uwzględnia także otwartą naukę. „Dostępność publikacji i danych naukowych przyspiesza tempo dyfuzji wyników badań, sprzyja jakości i rzetelności oraz ułatwia ich weryfikację” – czytamy w rozdziale dotyczącym podnoszenia jakości realizowanych badań (s. 13). 

Przyjęte w dokumencie rozumienie otwartej nauki obejmuje dostęp do publikacji naukowych i otwieranie danych badawczych, a także tzw. naukę obywatelską, która polega na angażowaniu w badania osób spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki, co przyczynia się do lepszego zrozumienia nauki przez społeczeństwo i podnoszenia zaufania obywateli do wyników badań.

Plany związane z rozwojem infrastruktury oraz kompetencji w zakresie otwartej nauki ujęte zostały ponadto w rozdziale dotyczącym technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie, w którym stwierdzono: „Wyzwaniem pozostaje rozbudowa infrastruktury repozytorium danych oraz działania edukacyjne skierowane do badaczy. Szczególnie istotne na tym etapie jest również powoływanie przez jednostki naukowe pełnomocników ds. Otwartego Dostępu (OD), tworzenie instytucjonalnych polityk OD, kształcenie pracowników naukowych i doktorantów w zakresie OD oraz budowanie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych” (s. 41).

Realizację założeń otwartej nauki powiązano także z udziałem polskich jednostek naukowych w rozwoju infrastruktury European Open Science Cloud (EOSC), która – zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej – w perspektywie do 2027 r. ma odegrać kluczową rolę dla otwartości, interoperacyjności i dostępności danych naukowych oraz procesów ich przetwarzania. 

Additional information