Otwarta nauka na spotkaniu użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

5 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami Baz Wiedzy, opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji nad parametryzacją jednostek naukowych, a także systemom informacji o nauce oraz kwestiom otwartej nauki w Polsce. Dwa wystąpienia dotyczyły otwartych danych badawczych. W pierwszym z nich Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet Warszawski) omawiała kwestie związane z otwartym udostępnianiem małych danych badawczych – wytwarzanych przez pojedyncze zespoły lub indywidualnych naukowców. Zaprezentowała korzyści z udostępniania danych i światowe trendy, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Komisji Europejskiej wobec danych badawczych.

 

9. zjazd plenarny Research Data Alliance – Barcelona 2017

W dniach 4-7 kwietnia 2017 odbył się w Barcelonie kolejny – dziewiąty już – zjazd plenarny Research Data Alliance (RDA). Głównym celem działań RDA jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. W zjazdach plenarnych, odbywających się co pół roku, mogą uczestniczyć wszyscy członkowie RDA. Kluczowym aspektem działalności RDA są grupy robocze i grupy zainteresowań (working groups, interest groups), w ramach których członkowie organizacji pracują wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów związanych z udostępnianiem danych badawczych. W czasie zjazdów plenarnych członkowie grup spotykają się i mają okazję toczyć dyskusje na żywo. W Barcelonie odbyło się kilkadziesiąt spotkań różnych grup RDA.

 

logo

 

Czy rynek czasopism naukowych może być konkurencyjny i zrównoważony?

Ukazał się opracowany w ramach projektu OpenAIRE 2020 raport “Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the Open Access Market and Policy Environment”, poświęcony perspektywom rozwoju rynku czasopism naukowych w otwartym dostępie. Temat jest ważny i aktualny, także w kontekście celu, jaki Rada UE w maju 2016 r. wyznaczyła przed Wspólnotą: natychmiastowy otwarty dostęp do publikacji naukowych w Europie do 2020 r.

 

 

Od informacji do wiedzy

PubMed Central jest ikonicznym otwartym repozytorium publikacji naukowych z obszaru nauk biomedycznych. Mniej znane są pokrewne repozytoria, takie jak Europe PubMed Central. Jakie są korzyści dla naukowców z istnienia tego serwisu? O tym mówi Maria Levchenko, odpowiedzialna za komunikację EPMC. W rozmowie z Martą Hoffman-Sommer podkreśla stosowanie narzędzi analitycznych wbudowanych w serwis. EPMC nie jest tylko repozytorium tekstów. Poprzez zastosowanie metod text and data miningu użytkownicy otrzymują możliwość posługiwania się zgromadzonymi publikacjami w nowy sposób. Literatura naukowa staje się pomostem, dzięki któremu użytkownik może przejść od informacji do wiedzy.

Levchenko porusza również zagadnienie opracowywania deponowanych danych. Jaka jest rola repozytoriów, które nie strukturyzują przechowywanych danych? A co za tym idzie: czy należy przeciwdziałać rozproszeniu i fragmentaryzacji danych? Zdaniem Levchenko potrzebne jest podejście elastyczne, odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności.
Maria Levchenko

The Open Science Prize

Zwycięzcą konkursu The Open Science Prize został zespół Trevora Bedforda i Richarda Nehera, który opracował wizualizację rozprzestrzeniania się wirusów zika, ebola oraz grypy w oparciu o dostępne w sposób otwarty dane genetyczne tych wirusów.

The Open Science Prize jest nową inicjatywą promująca otwarte zasoby naukowe. Nagrodę ustanowiły instytucje finansujące badania naukowe: National Institutes of Health, Wellcome Trust oraz Howard Hughes Medical Institute. W konkursie mogły wziąć udział zespoły, w których skład wchodziła przynajmniej jedna osoba z USA i jedna spoza tego państwa. Do pierwszego etapu, w którym oceniano pomysły, zgłosiło się 96 zespołów. Spośród nich nich wyłoniono sześciu finalistów, którzy otrzymali po 80.000$ na wdrożenie prototypu w oparciu o pomysł, na co mieli sześć miesięcy. Zwycięzca został wyłoniony poprzez internetowe głosowanie. Wzięło w nim udział ponad 3700 osób z 76 krajów.  Nagroda dla najlepszego zespołu wyniosła 230.000$.

 

Additional information