Strategia wzmacniania europejskich repozytoriów

W styczniu 2023 r. organizacje OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe i COAR zapowiedziały podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia europejskich repozytoriów. Jako istotny element infrastruktury otwartej nauki repozytoria zapewniają dostęp do różnego typu rezultatów badań, wspierają biblioróżnorodność i wielojęzyczność oraz umożliwiają wprowadzanie zmian w systemie ewaluacji nauki. 

Pierwszym krokiem we wspólnych działaniach OpenAIRE, LIBER, SPARC Europe i COAR będzie przeprowadzenie badania, które pozwoli dokładnie określić aktualny stan infrastruktury repozytoryjnej. W tym celu uruchomiona została ankieta skierowana do organizacji prowadzących repozytoria, którą wypełnić można do 10 marca 2023 r.

Narzędzia i usługi OpenAIRE dla instytucji naukowych

W ramach strategii przyjętej na lata 2023-25 organizacja OpenAIRE utworzyła skierowaną do organizacji prowadzących badania ofertę narzędzi i usług w zakresie otwartej nauki. Obejmuje ona rozwiązania, które wykorzystać można w kluczowych obszarach, takich jak wdrażanie polityk otwartej nauki, wspieranie interoperacyjności repozytoriów, czasopism i systemów CRIS, otwarte udostępnianie wyników badań i ich efektywne wyszukiwanie, monitorowanie rezultatów działań w zakresie otwartej nauki czy rozwijanie oferty szkoleń. 

31 stycznia 2023 r. odbędzie się webinarium informacyjne, podczas którego zaprezentowane zostaną oferowane przez OpenAIRE rozwiązania. Program spotkania obejmuje wskazanie działań w ramach wdrażania instytucjonalnej polityki otwartej nauki, przedstawienie serwisów, które można wykorzystać w toku całego procesu badawczego i dostosować do potrzeb instytucji, a także omówienie przykładowych zastosowań narzędzi i serwisów OpenAIRE. Dodatkowe informacje na temat oferty wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego znaleźć można na stronie OpenAIRE.

OpenAIRE od ponad dekady pracuje na rzecz otwartej nauki oraz rozwija europejską infrastrukturę umożliwiającą otwarte udostępnianie rezultatów badań. Misją organizacji jest zmiana komunikacji naukowej, uwzględniająca otwartości i przejrzystość oraz rozwijanie innowacyjnych sposobów upowszechniania rezultatów badań i monitorowania polityk otwartości.

Rok otwartej nauki w Stanach Zjednoczonych

Biuro Polityki Nauki i Technologii Białego Domu ogłosiło rok 2023 Rokiem Otwartej Nauki oraz zainicjowało nowy program, którego celem jest wspieranie badań naukowych prowadzonych w sposób otwarty i sprawiedliwy. Działania na rzecz otwartego udostępniania rezultatów badań obejmować będą rozwijanie krajowej polityki otwartej nauki, zapewnienie dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, przyspieszenie odkryć i innowacji, zwiększenie społecznego zaufania do nauki i uwzględnianie w badaniach zasad sprawiedliwości.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Biały Dom i amerykańską Narodową Radę Nauki i Techniki otwarta nauka to „zasada i praktyka zapewniania dostępu do rezultatów i procesów badawczych dla wszystkich, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych kultur, zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności oraz wspieraniu współpracy, możliwości replikacji badań i równości”.

W sierpniu ubiegłego roku administracja USA opublikowała skierowane do agencji rządowych wytyczne w zakresie otwartej nauki (pisaliśmy o nich w naszym serwisie), w których zalecono m.in. jak najszybsze zaktualizowanie polityk otwartości, aby zapewnić szybki i bezpłatny dostęp do publikacji i powiązanych z nimi danych badawczych, a także ustanowienie transparentnych procedur zapewniających integralność i rzetelność informacji o badaniach.

UNESCO publikuje Open Science Toolkit

UNESCO opracowało zestaw przewodników i wytycznych, które mają ułatwić instytucjom naukowym i wydawcom wdrażanie przyjętych w 2021 r. rekomendacji w zakresie otwartej nauki. Dokument wyznacza wspólne cele, podstawy i standardy otwartej nauki, m.in. w zakresie otwartego dostępu do rezultatów badań w postaci publikacji naukowych i danych badawczych, otwartych zasobów edukacyjnych, oprogramowania open source, open hardware, otwartej infrastruktury czy różnych sposobów angażowania obywateli w naukę i uwzględniania innych systemów wiedzy (o dokumencie pisaliśmy w naszym serwisie).

Przewodniki dotyczą m.in. potencjału rozwojowego otwartej nauki, polityk otwartości, finansowania otwartej nauki oraz wzmocnienia infrastruktury służącej do otwartego udostępniania rezultatów badań. Publikacje uwzględniają promocję wspólnego rozumienia otwartej nauki oraz wskazówki dotyczące wdrażania rozwiązań zgodnych z rekomendacjami i standardami UNESCO. W zestawie dokumentów znalazły się także kierowane do uniwersytetów i wydawców broszury z listami kontrolnymi działań w zakresie:  

  • promowania wspólnego rozumienia otwartej nauki, 
  • kształtowania polityki sprzyjającej otwartej nauce,
  • inwestowania w infrastrukturę otwartej nauki, usługi i budowanie potencjału otwartej nauki,
  • transformacji kultury naukowej i tworzenia zachęt sprzyjających otwartej nauce,
  • promowania innowacyjnych podejść do otwartej nauki na różnych etapach procesu badawczego,
  • promowania międzynarodowej współpracy w zakresie otwartej nauki.

Informacje na temat rekomendacji oraz działań grup roboczych znaleźć można na stronie UNESCO.  

Otwartość w badaniach dotyczących klimatu

Open Climate Campaign to inicjatywa mająca na celu promowanie otwartego dostępu do rezultatów badań dotyczących klimatu i przyrody. „Zmiana klimatu to zagadnienie o wielu wymiarach. Zachęcamy badaczy, rządy, fundatorów i organizacje zajmujące się środowiskiem do zajęcia się problemem dostępu do wiedzy na temat zmiany klimatu i zapewniamy im w tej kwestii bezpośrednie wsparcie" - mówi Iryna Kuchma (EIFL) w krótkim wywiadzie dla naszego serwisu.

Zachęcamy do lektury wywiadu i do uczestnictwa w spotkaniu z Iryną Kuchmą (EIFL) i Monicą Granados (Creative Commons) organizowanym przez Platformę Otwartej Nauki. Webinarium odbędzie się 8 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 na platformie ClickMeeting. Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdują się tutaj

Open Climate Campaign zainicjowana została przez Creative Commons, SPARC i EIFL w połowie tego roku. Adresatami zaplanowanych w jej ramach działań są rządy krajów z całego świata, instytucje finansujące i prowadzące badania naukowe, badacze i organizacje działające na rzecz środowiska i bioróżnorodności. Na stronie kampanii znaleźć można krótkie przewodniki opracowane z myślą o każdej z tych grup.

Additional information