Jak angażować naukowców w zarządzanie danymi badawczymi?

Zarządzanie danymi badawczymi staje się jedną z kluczowych umiejętności pozwalających na zapewnienie większej otwartości, rzetelności i integralności badań naukowych oraz długoterminowe zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej. Rozwijaniem kompetencji w tym obszarze pasjonują się jednak najczęściej bibliotekarze, aktywiści działający na rzecz otwartej nauki i specjaliści od danych badawczych, nie zaś sami naukowcy. Taka diagnoza leży u podstaw publikacji „Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook” wydanej w październiku 2019 roku (otwarty dostęp na stronie wydawcy).

Książka ma odpowiadać na problemy i bariery w promowaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania danymi badawczymi, w szczególności brak zaangażowania, motywacji i przekonania o potrzebie rozwoju kompetencji w tym obszarze. Składają się na nią 24 rozdziały z przykładami konkretnych strategii i działań, które mają na celu nie tylko zainteresowanie badaczy wspomnianym zagadnieniem, ale także wpisanie go w codzienną pracę naukowców czy w strategię wdrażania instytucjonalnych polityk otwartości.

Narodowe Centrum Nauki wymaga zapewnienia otwartego dostępu do publikacji

Narodowe Centrum Nauki precyzuje plany przyjęcia polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych powstających w ramach projektów badawczych. „Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br.” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. To rezultat decyzji podjętych na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, ale także kolejny krok w zapowiadanych już wcześniej działaniach na rzecz otwartej nauki.

Jesienią 2018 roku Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do Koalicji S zrzeszającej agencje finansujące badania naukowe, które dążą do wprowadzenia otwartego modelu komunikacji naukowej. Zgodnie z Planem S od stycznia 2021 r. wszystkie artykuły naukowe powstałe w ramach badań finansowanych przez koalicjantów mają być udostępniane w sposób otwarty natychmiast po&nbsppublikacji i bez żadnych barier finansowych, zgodnie ze ścieżkami publikacyjnymi wskazanymi w komunikacie NCN. Plan S zakłada ponadto zachowanie autorskich praw majątkowych przy twórcach, stosowanie licencji CC BY, a także wprowadzenie szeregu konkretnych wymogów w stosunku do czasopism naukowych, platform wydawniczych i repozytoriów. O szczegółach przeczytać można na stronie Koalicji S.

Narodowe Centrum Nauki podjęło ponadto działania w zakresie danych badawczych – w 2019 roku wprowadziło wymóg sporządzania planów zarządzania danymi badawczymi. W skróconej formie plan należy przygotować na etapie składania wniosku zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców.

OpenStax Polska: Wierzymy, że otwarte zasoby edukacyjne są przyszłością edukacji

W roku 2020 obchodzimy w Polsce Rok Fizyki, którego celem jest uhonorowanie osiągnięć polskich fizyków oraz docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny. Z tej okazji zaplanowaliśmy publikację cyklu materiałów na temat otwartej komunikacji naukowej w fizyce. Pierwszy tekst ukazuje się podczas Tygodnia Otwartej Edukacji i poświęcony jest otwartym zasobom edukacyjnym, w szczególności bezpłatnym podręcznikom „Fizyka dla szkół wyższych” wydawanym przez OpenStax Polska.

 

Do rozmowy zaprosiliśmy Paulinę Szczucińską, menedżerkę projektu.

Dlaczego podręczniki do fizyki zostały przetłumaczone jako pierwsze? Czy taka decyzja była poprzedzona jakąś diagnozą w tym obszarze?

W działalności wydawniczej OpenStax Poland zajmujemy się adaptacją wybranych podręczników opublikowanych przez amerykańską fundację OpenStax. Tak właśnie było z podręcznikiem „Fizyka dla szkół wyższych”, który jest polską adaptacją podręcznika „University Physics”. Nasze działania są skoncentrowane na pomocy studentom w nauce poprzez usuwanie barier w dotarciu do wysokiej jakości podręczników.

Raport dot. otwartych danych sektora publicznego

2 grudnia ubiegłego roku European Data Portal opublikował 5. roczny raport oceniający poziom zaawansowania europejskich inicjatyw dotyczących otwartych danych. W dokumencie pt. Open Data Maturity Report 2019 (ODM19) omówiono wyniki badania analizującego postępy krajów Europy związane z publikowaniem otwartych danych i ich ponownym wykorzystywaniem oraz realizacją postulatów przyjętych w związku z dyrektywą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i jej nowelizacją z ubiegłego roku, obejmującą także dane instytucji naukowych, w tym dane badawcze (zob. publikowane w serwisie Otwarta Nauka wpisy o danych badawczych w nowej dyrektywie i podsumowaniu przygotowanym przez SPARC).

W raporcie uwzględniono 28 państw członkowskich UE oraz członków EFTA: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Przy szacowaniu stopnia „dojrzałości” rozwiązań w zakresie dostępności danych instytucji sektora publicznego uwzględniono 4 wymiary: ramy polityki, czyli regulacje prawne, strategie i plany działań, krajowe portale otwartych danych oraz oddziaływanie i jakość danych. Następnie na podstawie uzyskanych wyników badane kraje umieszczono 4 grupach: liderów wyznaczających kierunki działań (trendsetters), osiągających szybkie postępy (fast trackers), podążających za czołówką (followers) i początkujących (beginners), czyli od najbardziej do najmniej zaawansowanych.

Najważniejsze wnioski zawarte w raporcie:

  • wśród liderów, utrzymujących pozycję z zeszłego roku, znalazły się: Irlandia, Hiszpania i Francja,
  • średni wynik państw UE to 66% (o 1% więcej w porównaniu z 2018 r.),
  • średni wynik państw UE + EFTA (UE28+) jest nieco niższy i wynosi 62%,
  • 20 z 32 uczestniczących w badaniu krajów uzyskały wynik powyżej średniej UE28+, 12 krajów - wynik niższy.

Deklaracja sorbońska w sprawie danych badawczych

27 stycznia 2020 w Paryżu odbyło się międzynarodowe spotkanie Research Data Rights Summit, w którym udział wzięli przedstawiciele sieci uniwersytetów badawczych z całego świata. Podczas spotkania podpisana została deklaracja sorbońska w sprawie danych badawczych, która „potwierdza gotowość uniwersytetów do dzielenia się danymi badawczymi, przy jednoczesnym stanowczym wezwaniu rządów do przyjęcia jasnych ram prawnych regulujących udostępnianie danych i zapewnienia środków na ich wprowadzenie” (informacja na stronie LERU, League of European Research Universities).

Sygnatariusze deklaracji uznali, że dane badawcze powinny być udostępniane i ponownie wykorzystywane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, bez naruszania bezpieczeństwa narodowego, autonomii instytucjonalnej, prywatności, lokalnego prawa oraz praw własności intelektualnej. Udostępnianie danych ma służyć zarówno postępom w samej nauce, jak i rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu. W deklaracji wskazano też konkretne rozwiązania, które mają sprzyjać wdrażaniu postanowień: nieodłącznym elementem prowadzonych badań powinny być plany zarządzania danymi badawczymi (Data Management Plan), a samo udostępnianie danych powinno uwzględniać zasady FAIR. Dostrzeżono ponadto konieczność wprowadzenia zmian w zasadach ewaluacji jakości pracy naukowej, aby praca badaczy w tym zakresie była uznana i odpowiednio nagradzana.

Deklarację podpisali przedstawiciele dziewięciu sieci uniwersytetów badawczych, które łącznie zrzeszają ponad 160 instytucji. Wśród sygnatariuszy są uniwersytety działające w krajach europejskich zrzeszone w LERU (League of European Research Universities), German U15, Russell Group i CURIF (Coordination of French Research-Intensive Universities), a także uniwersytety z Japonii (RU11 Japan), Australii (Go8), Kanady (U15 Group of Canadian Research Universities), Ameryki (Association of American Universities) i Afryki (African Research Universities Alliance).

Additional information