Jak poradzić sobie z różnoronością infrastruktur? Open Science Fair 2017

Konferencja Open Science Fair 2017 odbyła się w Atenach na początku września 2017 r. Została zorganizowana wspólnie przez cztery finansowane ze środków Komisji Europejskiej projekty: OpenAIRE, OpenUP, Foster oraz OpenMinTeD, przy wsparciu projektu pilotażowego European Open Science Cloud (EOSCpilot project).

Celem konferencji było zaprezentowanie serwisów i elementów e-infrastruktury służących otwartej nauce, a także sposobów realizacji postulatów otwartej nauki i związanych z nimi dobrych praktyk. Podczas otwarcia Natalia Manola (OpenAIRE) podkreśliła, że otwarta nauka jest już trwałym elementem systemu naukowego na świecie. Teraz trzeba nadać jej odpowiedni kształt.

 

Brytyjska Grupa Robocza ds. Otwartych Danych Badawczych

Wskutek rekomendacji przedstawionych przez prof. Adama Tickella w 2015 r. powstała Grupa Robocza ds. Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data Task Force), której zadaniem jest wsparcie brytyjskiego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesie wdrażania otwartego dostępu do wyników badań naukowych. 30 czerwca 2017 r. opublikowała ona raport "Research Data Infrastructures in the UK". Zawiera on szczegółowe omówienie zasad postępowania z danymi badawczymi, jakie zostały przyjęte w instytucjach badawczych Wielkiej Brytanii na tle międzynarodowym, a także wskazanie najważniejszych kwestii infrastrukturalnych i technicznych, które należy uwzględnić przy planowaniu systematycznego rozwoju otwartości w nauce.

Google Scholar dla średniozaawansowanych

Wyszukiwarka publikacji naukowych Google Scholar należy już do podstawowych narzędzi badaczy. Indeksuje ogromne zasoby naukowe, dzięki czemu umożliwia odnalezienie interesujących i potrzebnych tekstów. Żeby jednak znaleźć to, czego się szuka, nie zawsze wystarczy proste wyszukiwanie. Przydatne są zaawansowane narzędzia wyszukiwania. Posługujący się nimi mogą zawęzić wyniki lub doprecyzować swoje zapytania. Narzędzia Google Scholar są podobne do tych znanych ze "zwykłej" wyszukiwarki Google, ale dostosowano je do specyfiki artykułów naukowych. Tym zagadnieniom poświęcony jest najnowszy artykuł Tomasza Lewandowskiego w dziale Case Studies w naszym serwisie: "Google Scholar - zaawansowane narzędzia wyszukiwania".

Raport „Towards Open Research Data in Poland”

Wśród publikacji Platformy Otwartej Nauki (działającej w ICM na Uniwersytecie Warszawskim) pojawił się raport Jakuba Szprota, Krzysztofa Siewicza i Wojciecha Fenricha pod tytułem „Towards Open Research Data in Poland”. Celem raportu jest zainicjowanie w Polsce debaty nad otwartym udostępnianiem danych badawczych.

Raport składa się z dwóch części. W pierwszej części przeprowadzona została analiza sytuacji prawnej danych badawczych w Polsce, zarówno pod kątem międzynarodowym – europejskiego i światowego kontekstu – jak i pod kątem polskich przepisów. W drugim rozdziale zostały przedstawione i omówione wyniki badań przeprowadzonych wśród reprezentantów polskiej społeczności akademickiej, dotyczących ich stosunku do otwartych danych badawczych i własnych doświadczeń z otwartymi danymi.

Cover

Otwarta nauka na spotkaniu użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

5 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy użytkownikami Baz Wiedzy, opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji nad parametryzacją jednostek naukowych, a także systemom informacji o nauce oraz kwestiom otwartej nauki w Polsce. Dwa wystąpienia dotyczyły otwartych danych badawczych. W pierwszym z nich Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki (ICM, Uniwersytet Warszawski) omawiała kwestie związane z otwartym udostępnianiem małych danych badawczych – wytwarzanych przez pojedyncze zespoły lub indywidualnych naukowców. Zaprezentowała korzyści z udostępniania danych i światowe trendy, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Komisji Europejskiej wobec danych badawczych.

 

Additional information