Czasopisma transformacyjne w Planie S

Koalicja S opublikowała wytyczne dot. czasopism transformacyjnych, czyli czasopism subskrypcyjnych i hybrydowych, których wydawcy deklarują wprowadzenie pełnego otwartego dostępu do publikacji. Zgodnie z Planem S czasopismo transformacyjne powinno stopniowo zwiększać udział treści w otwartym dostępie oraz zrównywać przychody z subskrypcji z opłatami za usługi wydawnicze, aby uniknąć podwójnych płatności.

Aktualne wytyczne wypracowane zostały w toku publicznych konsultacji prowadzonych na przełomie 2019 i 2020 roku, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele komercyjnych wydawnictw, wydawnictw towarzystw naukowych i bibliotek. W ich wyniku zmieniono próg, którego przekroczenie zobowiązuje wydawcę do wprowadzenia pełnego otwartego dostępu (z 50% na 75%) oraz usunięto termin całkowitej transformacji, który wcześniej wyznaczony został na koniec 2024 roku. Kolejna istotna zmiana dotyczy udziału artykułów publikowanych w otwartym dostępie - czasopismo transformacyjne będzie musiało wykazać roczny przyrost udziału otwartych treści na poziomie 5% wartości bezwzględnej i co najmniej 15% wartości względnej. Uproszczono ponadto dodatkowe wymogi i usunięto zalecane dodatkowe kryteria. Na stronie cOAlition S dostępny jest już formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, aby ubiegać się o status czasopisma transformacyjnego. 

Czasopisma transformacyjne to jeden z trzech mechanizmów transformacyjnych wskazanych w dokumencie regulującym zasady i sposób implementacji Planu S, zgodnie z którym do końca grudnia 2024 roku koalicjanci mogą wspierać finansowo publikowanie w otwartym dostępie w ramach mechanizmów transformacyjnych. Stanowisko cOAlition S wobec różnych mechanizmów transformacyjnych rozwinięte zostało na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami

Zalecenia‌ ‌Komisji‌ ‌Europejskiej‌ ‌dot. ‌badań‌ ‌nad‌ ‌koronawirusem‌

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Komisja Europejska opracowała wytyczne w zakresie otwartego dostępu do wyników badań prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020. Opublikowane 24 kwietnia 2020 r. zalecenia dotyczą zarówno projektów, które w bezpośredni sposób rozwijają badania nad koronawirusem, jak i tych, które w jakikolwiek sposób mogą przyczynić się do rozwiązania kryzysu wywołanego przez pandemię. Komisja Europejska zachęca do wdrażania rozwiązań, które wykraczają poza wymogi sformułowane w umowie grantowej, m.in. do uwzględnienia deklaracji dotyczącej otwartego udostępniania danych w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego przyjętej przez Wellcome Trust.

Dokument zawiera szczegółowe zalecenia, które dotyczą publikacji naukowych i danych badawczych. Obejmują one m.in.

  • otwarte udostępnianie publikacji naukowych na licencji CC BY lub podobnej poprzez deponowanie ich w repozytorium (bez embarga czasowego),
  • otwarte udostępnianie rezultatów badań poprzez z serwisy z preprintami lub platformy wydawnicze jeszcze przed recenzją,
  • otwarte udostępnianie danych badawczych na licencji CC BY, CC0 lub podobnych,
  • wypracowanie zasad dostępu do danych badawczych w sytuacjach, kiedy nie mogą być one udostępniane w sposób otwarty, zgodnie z zasadą „as open as possible as closed as necessary”
  • odpowiednie opracowanie metadanych publikacji i zestawów danych badawczych oraz otwarte udostępnianie metadanych na licencji CC0 lub podobnej.

Ponadto, zalecane jest dołączanie do publikacji i zestawów danych badawczych informacji na temat wszelkich innych rezultatów badań lub narzędzi potrzebnych do weryfikacji ich poprawności lub do ich ponownego wykorzystania, a także otwarte udostępnianie wszelkich danych, które nie były wykorzystane w publikacji, ale mogą być przydatne dla innych badaczy, np. protokołów i standardów wykorzystywanych podczas zbierania danych. W dokumencie podkreśla się znaczenie zasad FAIR w zarządzaniu wszystkimi wynikami badań, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie w przyszłości i wspierać ich łączenie z dalszymi badaniami nad COVID19 i SARS-CoV-2.

Raport na temat danych potrzebnych do określenia zgodności z Planem S

W lutym 2020 r. firma konsultingowa Delta Think opublikowała niezależny raport zamówiony przez Jisc i finansowany przez Science Europe w imieniu cOAlition S. Dokument zatytułowany "Data Needed to Identify Plan S Compliance”" podsumowuje wyniki badania mającego na celu określenie danych potrzebnych do identyfikacji wydawców spełniających wszystkie wymogi Planu S, wskazanie sposobów ustalania wiarygodności źródeł danych oraz opracowanie wytycznych dotyczących różnych metod i wskaźników ustalania zgodności z Planem S.

Określenie zgodności miejsc publikacji z Planem S wymagało identyfikacji i analizy wielu źródeł danych oraz różnych dróg zapewnienia tej zgodności, a następnie opracowania „recepty”, czyli algorytmu lub serii logicznych kroków pozwalających na połączenie zidentyfikowanych punktów. Plan badania obejmował w związku z tym również:

  • określenie obowiązkowych i zalecanych wymogów oraz wyszczególnienie niezbędnych źródeł danych dla wszystkich trzech sposobów zapewnienia zgodności z Planem S (publikacji w otwartych czasopismach i na otwartych platformach wydawniczych, deponowania w repozytoriach oraz publikacji w czasopismach objętych mechanizmami transformacyjnymi);
  • uwzględnienie kwestii przechowywania, rzetelności, trafności i aktualności źródeł danych, a także warunków wykorzystania, trwałości, ochrony prywatności i innych powiązanych czynników;
  • przedstawienie rekomendacji ws. kolejnych kroków dotyczących specyfikacji danych;
  • identyfikację rocznych strategii uzupełnienia lub ograniczenia luk lub innych braków danych i oszacowania powiązanych ryzyk i kosztów;
  • walidację uzyskanych wyników w małej grupie ekspertów.

W raporcie podkreślono, że wymogi wobec niezbędnych danych dla poszczególnych miejsc publikacji powinny dopuszczać różne poziomy szczegółowości.

Otwarta nauka w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Pandemia wywołana przez szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 skłania do uważnego przyjrzenia się otwartemu modelowi komunikacji naukowej. Zapewnia on łatwą i szybką wymianę informacji, a co za tym idzie zwiększa tempo badań nad szczepionkami, lekami czy innymi rozwiązaniami, które umożliwiają ochronę życia i zdrowia ludzi, a także spowolnienie pandemii bądź zniwelowanie jej skutków. Naukowcy dzielą się wynikami badań z niespotykaną dotąd prędkością, korzystając m.in. z otwartych repozytoriów danych badawczych czy serwisów służących do udostępniania preprintów, czyli wstępnych wersji publikacji, które nie zostały jeszcze zrecenzowane. W reakcji na sytuację zagrożenia dla zdrowia publicznego Wellcome Trust zainicjował porozumienie w sprawie otwartego udostępniania wyników badań, do którego przystąpiło już ponad 100 instytucji z całego świata: uniwersytetów, organizacji prowadzących i finansujących badania naukowe oraz wydawców czasopism naukowych.

Poniżej zebraliśmy artykuły, które podejmują temat otwartej komunikacji naukowej w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-Cov-2. 

Coronavirus and Ebola: could open access medical research find a cure? - Rachael Pells, The Guardian, 22.01.2020

Scientists are unraveling the Chinese coronavirus with unprecedented speed and openness, Carolyn Y. Johnson, Washington Post, 24.01.2020

'We're opening everything': Scientists share coronavirus data in unprecedented way to contain, treat disease, Kelly Crowe, Canadian Broadcasting Centre, 01.02.2020

‘A completely new culture of doing research.’ Coronavirus outbreak changes how scientists communicate, Kai Kupferschmidt, Science, 26.02.2020

Column: COVID-19 could kill the for-profit science publishing model. That would be a good thing, Michael Hiltzik, Los Angeles Times, 03.03.2020

Wielka Brytania: konsultacje dot. nowej polityki otwartości UKRI

UK Research and Innovation (UKRI) to brytyjska agencja rozdzielająca publiczne środki na naukę i badania. W jej skład wchodzi 7 rad ds. badań, Innovate UK (agencja ds. innowacji) i Research England (organ nadzorujący działania UKRI i finansowanie badań prowadzonych na brytyjskich uczelniach), a łączny budżet jakim dysponuje to 7 miliardów funtów. Organizacja wspiera otwarty dostęp do wyników badań na zasadach umożliwiających ich ponowne wykorzystanie w możliwie najszerszy sposób. W ostatnim czasie przyjęta przez UKRI polityka otwartości poddana została rewizji, a propozycja nowych wytycznych, wspólnych dla wszystkich wchodzących w jej skład agend, przedstawiona została do publicznych konsultacji.

W ogłoszonym dokumencie znalazły się m.in. zapisy dotyczące publikacji książkowych, zgodnie z którymi wszystkie monografie, rozdziały w monografiach i prace zbiorowe, zawierające wymagane oznaczenie finansowania przez UKRI, od stycznia 2024 roku mają być udostępniane w sposób otwarty, chyba że zawarta przed tą datą umowa uniemożliwia spełnienie tego warunku. Propozycja dotyczy wersji wydawcy lub wersji zaakceptowanej do druku. Umieszczenie wymienionych typów publikacji w otwartym dostępie, na platformie online lub w otwartym repozytorium instytucjonalnym, ma być obowiązkowe w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od publikacji, z przyznaniem preferencji ich natychmiastowemu udostępnieniu. Zalecana licencja to CC-BY, za dopuszczalną uznano również CC BY-ND.

Proponowane rozwiązanie dopuszcza wiele różnych modeli finansowania publikacji książkowych w otwartym dostępie, w tym umowy konsorcyjne, subskrypcje, opłaty za publikację (book processing charges, BPC), crowdfunding czy modele freemium. Możliwe ma być też deponowanie zrecenzowanych wersji zaakceptowanych przez wydawcę (post-peer-reviewed author’s accepted manuscript) po upływie okresu embarga, bez preferowanej drogi otwartego dostępu.

Additional information