Warsztaty na temat nauki obywatelskiej

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbędą się warsztaty „University approaches to Citizen Science in the transition to Open Science” organizowane przez OpenAIRE i European University Association (EUA). Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat wyzwań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem instytucjonalnych strategii w zakresie nauki obywatelskiej.

 

 

Organizatorzy odwołują się do opublikowanego we wrześniu 2020 roku komunikatu Komisji Europejskiej na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), w którym mowa o tym, że zaangażowanie obywateli, społeczności lokalnych i społeczeństwa może zwiększyć zaufanie do nauki. Inicjatywy w zakresie nauki obywatelskiej niosą ze sobą jednak wiele wyzwań związanych z etycznymi i prawnymi aspektami badań naukowych czy z zapewnieniem wysokiej jakości badań. Pierwszy dzień warsztatu poświęcony będzie nauce obywatelskiej w kontekście instytucjonalnym, drugi - jej związkom z otwartą nauką. Program wydarzenia i formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie OpenAIRE.

Konferencja „Openness and commercialisation”

3 grudnia 2020 r. odbędzie się konferencja „Openness and commercialisation”, poświęcona współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem, w szczególności zaś relacjom pomiędzy otwartą nauką a komercjalizacją wyników badań naukowych. W ramach wydarzenia zaplanowane zostały wykłady, panele dyskusyjne oraz sesje pytań i odpowiedzi, podczas których omawiane będą m.in. kwestie prawne, patenty czy zasady FAIR.

Organizatorzy piszą: „Wbrew powszechnym (błędnym) przekonaniom, komercyjne wykorzystanie jest zgodne z otwartą nauką i może wzmacniać efekt synergii poprzez budowanie zaufania i zwiększanie wpływu. Jednak aby odnieść sukces, obie strony muszą zrozumieć swoje potrzeby i życzenia oraz ściśle współpracować, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ, jaki mogą wywierać na społeczeństwo”.

Program oraz informacje organizacyjne znaleźć można na stronie konferencji oraz na stronie organizatora, którym jest CESAER, stowarzyszenie zrzeszające europejskie uniwersytety o profilu technicznym.

Konferencja OPERAS

W dniach 2-4 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja organizowana przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”. Celem konferencji jest dyskusja o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości. 

 

 

Warsztaty i sesje konferencyjne dotyczyć będą m.in. infrastruktury otwartej nauki, narzędzi i rozwiązań, z których korzystać mogą badacze, polityk otwartości i inicjatyw na rzecz otwartego dostępu do wyników badań czy modeli finansowania publikacji naukowych. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://www.operas2020.com.

Konsorcjum OPERAS, organizator konferencji, buduje europejską infrastrukturę badawczą dla komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych. Polskę w OPERAS reprezentuje Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, realizujący obecnie w ramach konsorcjum dwa granty europejskie: TRIPLEOPERAS-P.

Tydzień Otwartego Dostępu 2020

W dniach 19-25 października 2020 r. odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: „Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu”. 

Motyw przewodni zaproponowany przez organizację SPARC, organizatora światowych obchodów tygodnia, jest wynikiem dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. Wydarzenie ma charakter globalny i społecznościowy - każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. Więcej informacji na temat Tygodnia Otwartego Dostępu w Polsce znaleźć można w portalu Uwolnij Naukę

Additional information