Tydzień Otwartej Edukacji 2020

Od 2 do 6 marca 2020 na całym świecie obchodzony jest Tydzień Otwartej Edukacji. Wydarzenie zainicjowane zostało w 2013 roku przez Open Education Consortium, aby promować otwarte zasoby edukacyjne oraz upowszechniać wiedzę na temat ruchu otwartej edukacji.

Otwarte zasoby edukacyjne to powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie wraz z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji. Termin (ang. Open Educational Resources, OER) po raz pierwszy został użyty w roku 2002 podczas Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries przy UNESCO.

Tydzień Otwartej Edukacji to wydarzenie o charakterze globalnym i społecznościowym; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady bądź upowszechniając otwarte zasoby edukacyjne, zarówno lokalnie, jak i online. W promocji wydarzeń skorzystać można z materiałów udostępnionych na stronie Open Education Week.

W Polsce w Tydzień Otwartej Edukacji aktywnie włączają się organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji.

Open Science Days 2020

2 i 3 marca odbędą się w Berlinie Open Science Days organizowane w tym roku pod hasłem „Open Science and Good Scientific Practice”, które rozwinięte zostało w opisie wydarzenia: „Przyglądając się różnym obszarom otwartej nauki w ostatnich latach, często konfrontowaliśmy się z pytaniem, gdzie i w jaki sposób rosnące znaczenie otwartej nauki wpływa na realne praktyki badawcze w różnych dyscyplinach. Lub: jak powinno na nie wpływać?”

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji m.in. na temat związków pomiędzy instytucjonalnymi politykami otwartości a potrzebami, pomysłami i motywacjami samych naukowców. Jak zauważają organizatorzy, kluczowym warunkiem trwałego przyjęcia zasad otwartej nauki jest wpisanie ich w ramy systemów ewaluacji jakości działalności naukowej, aby przynosiły naukowcom realne korzyści. Inne sugerowane tematy konferencji obejmują takie zagadnieia jak integralność, przejrzystość i wiarygodność badań naukowych, a także dobre praktyki w zakresie replikacji badań i wstępnej rejestracji projektów badań.

Wykład otwierający pt. „Open Science – the culture, the movement, the changes’’ wygłosi Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services, Focus on Open Science). W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące narzędzi wykorzystywanych w toku badań naukowych, szkoleń, działań edukacyjnych i inicjatyw na rzecz otwartej nauki, a także konkretnych praktyk badawczych m.in. w obszarze psychologii czy biochemii. Pełny program znaleźć można na stronie wydarzenia.

Dni Otwartej Nauki organizowane są przez Bibliotekę Cyfrową Maxa Plancka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki, m.in. w ramach projektu OA2020. 

15th International Digital Curation Conference

W dniach 17-20 lutego 2020 r. odbędzie się w Dublinie 15th International Digital Curation Conference, organizowana przez Digital Curation Centre we współpracy z Digital Repository of Ireland. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Collective Curation: the many hands that make data work” i poświęcona będzie współpracy różnych interesariuszy zaangażowanych w prawidłowe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych.

 


Organizatorzy konferencji proponują w szczególności namysł nad społecznymi, politycznymi i kulturowymi kontekstami ochrony zasobów cyfrowych. W zapowiedzi konferencji czytamy: „Całe społeczności badawcze muszą uzgodnić na przykład standardy udostępniania danych, a działania podejmowane przez twórców treści i kuratorów mają ogromny wpływ na zdolność innych do znajdowania, oceniania, rozumienia i ponownego wykorzystywania danych”.

Wykłady podczas konferencji wygłoszą Francine Berman z Rensselaer Polytechnic Institute (USA), Kostas Glinos z Komisji Europejskiej oraz Sandra Collins, dyrektorka Biblioteki Narodowej Irlandii. W programie znalazły się ponadto wystąpienia, warsztaty i krótkie prezentacje, które dotyczyć będą dobrych praktyk w zarządzaniu danymi, sporządzania planów zarządzania danymi, zasad FAIR czy kwestii związanych z archiwizacją i długotrwałym, bezpiecznym przechowywaniem danych.

Z pełnym programem można zapoznać się na stronie konferencji. Termin rejestracji uczestników upływa 3 lutego 2020.

European Dataverse Workshop 2020

W dniach 23-24 stycznia 2020 r. odbędzie się w Tromsø europejski warsztat poświęcony Dataverse, oprogramowaniu do tworzenia repozytoriów danych badawczych. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i zaplanowane zostało jako forum wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem, rozwijaniem i prowadzeniem repozytoriów danych.

Panele warsztatowe i dyskusyjne dotyczyć będą m.in. wdrażania zasad FAIR, wsparcia badaczy i instytucji w udostępnianiu danych, różnych modeli finansowania repozytoriów, przyszłości repozytoriów w kontekście europejskim, a także kwestii technicznych i programistycznych. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną także wybrane europejskie wdrożenia Dataverse: Göttingen Research Online, repozytorium instytucji naukowych działających w ramach Göttingen Campus, DataverseNL, niderlandzkie repozytorium rozwijane przez DANS we współpracy z innymi instytucjami i uniwersytetami, DataverseNO, norweskie repozytorium prowadzone przez UiT The Arctic University of Norway, Portail Data Inra, repozytorium gromadzące dane z zakresu rolnictwa, technologii żywności i wiedzy o środowisku, prowadzone przez działający we Francji Institute National De La Recherche Agronomique (INRA), a także SSHOC Dataverse, infrastruktura powstająca w ramach European Open Science Cloud. W programie warsztatu znalazł się ponadto wykład na temat Harvard Data Commons, który wygłosi Mercè Crosas z Institute for Quantitative Social Science, jednostki odpowiedzialnej za rozwój Dataverse.

Oprogramowanie dostępne jest na zasadach open source, aktualnie na świecie działa ponad 50 repozytoriów opartych na Dataverse. W Polsce z rozwiązania tego korzystać będą 3 repozytoria tworzone w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, a także Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych e-puszcza.

Additional information