Open Science Days 2020

2 i 3 marca odbędą się w Berlinie Open Science Days organizowane w tym roku pod hasłem „Open Science and Good Scientific Practice”, które rozwinięte zostało w opisie wydarzenia: „Przyglądając się różnym obszarom otwartej nauki w ostatnich latach, często konfrontowaliśmy się z pytaniem, gdzie i w jaki sposób rosnące znaczenie otwartej nauki wpływa na realne praktyki badawcze w różnych dyscyplinach. Lub: jak powinno na nie wpływać?”

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji m.in. na temat związków pomiędzy instytucjonalnymi politykami otwartości a potrzebami, pomysłami i motywacjami samych naukowców. Jak zauważają organizatorzy, kluczowym warunkiem trwałego przyjęcia zasad otwartej nauki jest wpisanie ich w ramy systemów ewaluacji jakości działalności naukowej, aby przynosiły naukowcom realne korzyści. Inne sugerowane tematy konferencji obejmują takie zagadnieia jak integralność, przejrzystość i wiarygodność badań naukowych, a także dobre praktyki w zakresie replikacji badań i wstępnej rejestracji projektów badań.

Wykład otwierający pt. „Open Science – the culture, the movement, the changes’’ wygłosi Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services, Focus on Open Science). W programie znalazły się ponadto wystąpienia dotyczące narzędzi wykorzystywanych w toku badań naukowych, szkoleń, działań edukacyjnych i inicjatyw na rzecz otwartej nauki, a także konkretnych praktyk badawczych m.in. w obszarze psychologii czy biochemii. Pełny program znaleźć można na stronie wydarzenia.

Dni Otwartej Nauki organizowane są przez Bibliotekę Cyfrową Maxa Plancka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki, m.in. w ramach projektu OA2020. 

15th International Digital Curation Conference

W dniach 17-20 lutego 2020 r. odbędzie się w Dublinie 15th International Digital Curation Conference, organizowana przez Digital Curation Centre we współpracy z Digital Repository of Ireland. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Collective Curation: the many hands that make data work” i poświęcona będzie współpracy różnych interesariuszy zaangażowanych w prawidłowe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych.

 


Organizatorzy konferencji proponują w szczególności namysł nad społecznymi, politycznymi i kulturowymi kontekstami ochrony zasobów cyfrowych. W zapowiedzi konferencji czytamy: „Całe społeczności badawcze muszą uzgodnić na przykład standardy udostępniania danych, a działania podejmowane przez twórców treści i kuratorów mają ogromny wpływ na zdolność innych do znajdowania, oceniania, rozumienia i ponownego wykorzystywania danych”.

Wykłady podczas konferencji wygłoszą Francine Berman z Rensselaer Polytechnic Institute (USA), Kostas Glinos z Komisji Europejskiej oraz Sandra Collins, dyrektorka Biblioteki Narodowej Irlandii. W programie znalazły się ponadto wystąpienia, warsztaty i krótkie prezentacje, które dotyczyć będą dobrych praktyk w zarządzaniu danymi, sporządzania planów zarządzania danymi, zasad FAIR czy kwestii związanych z archiwizacją i długotrwałym, bezpiecznym przechowywaniem danych.

Z pełnym programem można zapoznać się na stronie konferencji. Termin rejestracji uczestników upływa 3 lutego 2020.

European Dataverse Workshop 2020

W dniach 23-24 stycznia 2020 r. odbędzie się w Tromsø europejski warsztat poświęcony Dataverse, oprogramowaniu do tworzenia repozytoriów danych badawczych. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i zaplanowane zostało jako forum wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem, rozwijaniem i prowadzeniem repozytoriów danych.

Panele warsztatowe i dyskusyjne dotyczyć będą m.in. wdrażania zasad FAIR, wsparcia badaczy i instytucji w udostępnianiu danych, różnych modeli finansowania repozytoriów, przyszłości repozytoriów w kontekście europejskim, a także kwestii technicznych i programistycznych. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną także wybrane europejskie wdrożenia Dataverse: Göttingen Research Online, repozytorium instytucji naukowych działających w ramach Göttingen Campus, DataverseNL, niderlandzkie repozytorium rozwijane przez DANS we współpracy z innymi instytucjami i uniwersytetami, DataverseNO, norweskie repozytorium prowadzone przez UiT The Arctic University of Norway, Portail Data Inra, repozytorium gromadzące dane z zakresu rolnictwa, technologii żywności i wiedzy o środowisku, prowadzone przez działający we Francji Institute National De La Recherche Agronomique (INRA), a także SSHOC Dataverse, infrastruktura powstająca w ramach European Open Science Cloud. W programie warsztatu znalazł się ponadto wykład na temat Harvard Data Commons, który wygłosi Mercè Crosas z Institute for Quantitative Social Science, jednostki odpowiedzialnej za rozwój Dataverse.

Oprogramowanie dostępne jest na zasadach open source, aktualnie na świecie działa ponad 50 repozytoriów opartych na Dataverse. W Polsce z rozwiązania tego korzystać będą 3 repozytoria tworzone w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, a także Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych e-puszcza.

Dzień Domeny Publicznej 2020

Każdego roku twórczość kolejnych artystów i naukowców włączana jest do domeny publicznej. Znajdują się w niej utwory, które po 70 latach od śmierci twórcy przestają podlegać ochronie prawnej wynikającej z autorskich praw majątkowych. Można korzystać z nich w szerokim zakresie, w dowolnym celu i bez konieczności pozyskiwania na to zgody.

 

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx

Kolaż od Studio Lekko, CC BY SA, źródła: Pieter Bruegel, domena publiczna: https://bit.ly/2RhAGJw & Márton Gábor, Fortepan: https://bit.ly/2TG2SCx, za: Centrum Cyfrowe 

1 stycznia obchodzony jest Dzień Domeny Publicznej, a przez cały miesiąc organizowane są wydarzenia, debaty i spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości istnienia domeny publicznej, dzielenie się pomysłami na ponowne wykorzystanie utworów czy dyskutowanie na temat roli, jaką domena publiczna może odegrać w promocji dziedzictwa kulturowego.

W Polsce działania związane z obchodami Dnia Domeny Publicznej podejmują organizacje należące do Koalicji Otwartej Edukacji. Na stronie Koalicji publikowana jest lista autorów, których twórczość przechodzi do domeny publicznej; w tym roku znaleźli się na niej m.in. Piotr Odmieniec Włast i Stanisław Wyrzykowski. O planach związanych z międzynarodowymi obchodami Dnia Domeny Publicznej przeczytać można ponadto na stronie Centrum Cyfrowego. 

Additional information